OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Názov firmy (prevádzkovateľ www.zakusky-torty.sk): Cukrárenská Výroba – Janka Matejová

Sídlo firmy: Hviezdoslavova 49/74, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO 33 321 132 / DIČ 1020798251 / IČ DPH SK1020798251

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Žiari nad Hronom,  číslo živnostenskej registrácie 613 – 3030 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa / Adresa na zasielanie písomností:
Janka Matejová
Hviezdoslavova 49/74
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

 1. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Osobné údaje nebudú spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa.
 2. Účely a právne základy spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
  dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

E–shop – predaj tovaru zákazníkom e–shopu,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
Fotografie – propagácia zamestnávateľa

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
 • súbory cookies
 • osobné údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, nezáväzného dopytu na ponuku, objednávky a/alebo telefonického hovoru s obchodným zástupcom prevádzkovateľa (meno, priezvisko, názov firmy, telefonický kontakt, e-mailový kontakt)
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
 2. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednaný tovar alebo službu.
 3. Príjemcovia: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.
  Osobné údaje budú poskytnuté predovšetkým zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí budú poskytovať službu pre dotknutú osobu.

Osobné údaje môžu byť takisto poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných údajov, polícii a pod.), ak si ich tieto vyžiadajú v rámci svojich právomocí.

 1. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené: Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené.
 2. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnych organizácii: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácii.
 3. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu 4 rokov od ich poskytnutia, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada skôr o ich vymazanie.
 4. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 5. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má tieto práva:
  a) právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
  b) právo na opravu – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  c) právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov
  (i) vyžaduje zákon,
  (ii) je to potrebné na účely archivácie alebo
  (iii) je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov.
  V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o vymazanie osobných údajov vyhovené.
  d) právo namietať spracovávanie – pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu info@zakusky-torty.sk.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

 1. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na Prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu info@zakusky-torty.sk.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré Váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba exspirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.