ÚDAJE O FIRME

Názov firmy (prevádzkovateľ www.zakusky-torty.sk): Cukrárenská Výroba – Janka Matejová

Sídlo firmy: Hviezdoslavova 49/74, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO 33 321 132 / DIČ 1020798251 / IČ DPH SK1020798251

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Žiari nad Hronom,  číslo živnostenskej registrácie 613 – 3030 (ďalej len „Predávajúci“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo na internetových stránkach www.zakusky-torty.sk, prípadne FB stránke Vaše torty a zákusky – Janka Matejová. Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom tovaru/výrobkov ponúkaných na uvedených stránkach.
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za Tovar elektronicky objednaný́, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.
 4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.zakusky-torty.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 • objednanom tovare a jeho cene
 • termíne a mieste odberu danej objednávky
 • stave objednávky
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijatím a potvrdením Predávajúcim. Za okamih vzniku kúpnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@zakusky-torty.sk
 2. Predávajúci má právo objednávku neprijať, ak na konkrétny termín nie je schopný kapacitne, alebo z iných dôvodov objednávku prijať. Predajca informuje kupujúceho o prijatí / zrušení objednávky formou potvrdzovacieho e-mailu.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín po zadaní objednávky, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, telefonický kontakt, e-mail a ID objednávky alebo popis objednaného tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 3. Rezervačný poplatok alebo zálohová platba je vo výške 50% z predbežnej sumy objednávky. Je to jednorazový poplatok, nevratná záloha, ktorá Vám však bude po uskutočnení záväznej objednávky odpočítaná z finálnej sumy. Pri zrušení rezervácie zo strany kupujúcého je zálohová platba nevratná.

CENOVÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.zakusky-torty.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena výrobkov sa vždy uvádza ako konečná vrátane DPH. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + cenu za krabicu / obalovací materiál. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.zakusky-torty.sk. Takáto úprava ceny sa vzťahuje aj na tovar už Kupujúcim objednaný. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to najneskôr do 30 dní od uvedenia zmeny cien.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti alebo platobnou kartou, bankovým prevodom po zaslaní faktúry na Vami uvedený e-mail. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou. Sumu kupujúci zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja – a to v hotovosti. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci kupujúcemu pokladničný́ blok. V prípade úhrady na účet je potrebné platbu zrealizovať ešte pred dodaním vami objednaného tovaru.
 2. Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 100 EUR zálohovú platbu vo výške 50% zo sumy objednávky a to v hotovosti na predajni.

DODACIE PODMIENKY

 1. Miesto vyzdvihnutia objednávky si volí Kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode Predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. Dovoz je možný iba po telefonickom alebo osobnom dohovore Kupujúceho s Predávajúcim.

Tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť nasledovne :

 • A) osobný odber na jednej z troch prevádzok
 • B) donáška firemným chladiarenským autom, ktorá je spoplatnená nasledovne:
 • Cena je 0,40€ za spiatočný kilometer minimálne však 10€.
 1. V prípade, ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo určené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
 2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a správnosť objednávky a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď osobne oznámiť Predávajúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

TERMÍN DODANIA

 1. Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho až po prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne. O termíne odberu bude kupujúci informovaný zo strany predávajúceho a to buď emailom alebo telefonicky.
 2. V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 2 hodiny, prípadne ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru. V prípade ak sa nepodarí v deň odberu spojiť s Kupujúcim má právo predajca od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 3 hodiny oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.
 3. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja, je potrebné aby Kupujúci so sebou priniesol reklamovaný tovar ktorý bude obsahovať aspoň 80% obsahu a bude zabalený v chránenom obale (termotaške) s teplotou neprevyšujúcou 8 Stupňov Celzia vrátane požadovaných dokladov.
 4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním skladovej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch v čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Predávajúci sa v prípade opravenej reklamácie dohodne s Kupujúcim na:
 6. dodaní náhradného tovaru v rovnakej hodnote v akej bol reklamovaný tovar
 7. vrátení celkovej kúpnej ceny reklamovaného tovaru
 8. vyplatení primeranej zľavy z ceny tovaru

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný́ súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a Reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho